Tlakové zariadenia

  • vonkajšie a vnútorné odborné prehliadky, tlakové skúšky a skúšky tesnosti (revízie) vyhradených tlakových technických zariadení.
  • sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti vyhradených tlakových technických zariadení.
  • zabezpečenie výkonu prvých a opakovaných úradných skúšok, v spolupráci s orgánom dozoru, tlakových nádob stabilných (o maximálnom pracovnom pretlaku nad 0,2 MPa), zaradených, v zmysle vyhl.č.718/2002 Z.z. do skupiny A.